SRF:s villkor för paketresor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

 

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1.  AVTALET

 • Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.
 • Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.
 • Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.
 • Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och    om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
 • Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.
 • Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.
 • Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett
 • Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.
 • Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.
 • Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
 • För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.
 • Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2.  PRIS OCH BETALNING

 • Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
 • Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av
 • Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
 • Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.
 • Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in­kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.
 • Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3.  RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

 • Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
 • Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings­avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4.  RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

 • Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.
 • Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.
 • Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5.  ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

 • Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

 • Ändring av priset

  • Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller
  • Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
  • Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
  • Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
  • Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
  • Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.
 • Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

  • Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
  • Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4  Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

  • Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
  • Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
  • För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6.  ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1  Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2  Väsentliga fel

 • Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
 • Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
 • Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
 • Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7.  OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

 • Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
 • Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
 • Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
 • Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

 • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
 • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
 • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
 • Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
 • Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8.  REKLAMATION

 • Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
 • Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9.  RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1  Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2  Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3  Resenärens ansvar för formaliteter

 • Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
 • Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
 • Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
 • Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10.  ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Här kan SRF:s villkor för paketresor hämtas upp som ett pdf-dokument >

SRF 2018 – 06 – 28

Kompletterande resevillkor och viktigt att veta

Läs villkoren innan din resa:
SRF’s villkor för paketresor och Trackers kompletterande villkor reglerar tillsammans med de upplysningar som finns på Trackers hemsida avtalet mellan resenären och Trackers. I avtalet ingår också en särskild information som tillställs resenären avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. I de fall då de SRF’s villkor för paketresor och Trackers kompletterande villkor är motstridiga gäller de kompletterande villkoren.

Resevillkoren
Det är av största vikt att du tar del av SRF’s villkor för paketresor och Trackers kompletterande villkor. De ingår som en del i avtalet mellan resenär och researrangör och reglerar båda parters ansvar, rättigheter och skyldigheter. När du betalar din anmälningsavgift accepterar du dessa villkor.

Hur bokar du en resa hos Trackers?
En resa med Trackers bokar du direkt hos Trackers per telefon eller på vår hemsida.

Deposition och slutlikvid
Efter din anmälan skickar vi en bekräftelse med inbetalningskort på 2 500:- per person i deposition. Denna betalas inom 7 dagar efter erhållen bekräftelse. Slutlikviden ska normalt erläggas 30 dagar före avresa. Vid bokning 30-15 dagar före avresan skall hela resans pris erläggas senast på tredje dagen efter bokningsbekräftelse. Vid bokning senare än 15 dagar före avresa ska betalning erläggas omgående. För grupper samt vissa resor som till exempel kryssningar vid Galapagos och safaris kan andra betalningsvillkor gälla.

Hur flyger du?
Du flyger alltid med reguljärflyg. Flygbiljetten är vanligtvis giltig en månad eller längre.

Pass och visum
Alla personer som reser måste ha ett giltigt pass. Ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt. För svensk medborgare och utländsk medborgare bosatt i Sverige, gäller ibland speciella visumbestämmelser för inresa i andra länder.På www.visumdirekt.se, www.cometconsular.se eller www.viseringscentralen.se kan du kontrollera om du behöver visum för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än Trackers och vi ansvarar inte för den information som lämnas där. Om du är osäker bör du kontrollera med respektive lands ambassad. Eventuell kostnad står resenären själv för om inget annat anges. Den som pga avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar flygbolag eller arrangör kostnad, bär själv det ekonomiska ansvaret för det.

Resenärens kontroll av färdhandlingarna
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av säljande personal skall vara inkluderade i färdhandlingarna för att kunna åberopas. Om du framfört speciella önskemål är det viktigt att dessa finns noterade i dina färdhandlingar från Trackers. Önskemålen är då framförda till resmålet, men vi vill göra dig uppmärksam på att det inte betyder att dina önskemål är garanterade.

Kan jag förlänga min resa med andra arrangemang?
Trackers hjälper dig gärna med detta.

Avbeställning av resa
Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Då kontoret hålls stängt ska ,om färdhandlingar erhållits, avbokning ske till Trackers jourtelefon som anges i färdhandlingarna. Handlingarna ska omedelbart returneras till Trackers.

Vad kostar det om jag måste avboka min flyg- eller paketresa?
Vid avbokning mer än 50 dagar före avresan skall resenären erlägga depositionen i avbokningskostnad.
Avbokning: 50 – 14 dagar före avresa Kostnad: 50% av resans pris.
Avbokning: Mindre än 14 dagar före avresa. Kostnad: 100%, dvs.ingen återbetalning.

Observera att grupper samt vissa produkter kan ha villkor som avviker från dessa generella regler.

Vad kostar det om jag måste avboka och jag har ett avbeställningsskydd?
Om du har tecknat ett avbeställningsskydd hos Gouda via Trackers hjälper vi dig med detta. Ersättning utgår enligt Goudas villkor. I övrigt hänvisar vi till ditt försäkringsbolag.

Övrigt om ändringar av bokad resa
Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa är att betrakta som avbeställning och ny beställning. Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyten, var därför noga med att uppge rätt för- och efternamn och korrekt stavning.

Ändring av priset
Trackers har rätt att höja resans pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter eller ändringar i växelkurser. Prishöjningen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa.

Vaccinationer
Vilka vaccinationer som behövs är beroende av bl.a. resans längd, resmål och om du tidigare har vaccinerat dig. Rådgör med din läkare eller vaccinationsklinik för att få information om vad som gäller för din resa. Du kan även hitta information om vaccinationer på Sjukvårdsrådgivningens sajt www.1177.se eller hos Medical Link 3W AB via www.vaccination.nu.

Reseförsäkring
Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker eventuell hemtransport . Bevis på sådan ska kunna visas upp på anfordran.

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar alla våra kunder att se över vilket skydd man har genom sin hemförsäkring. Vanligtvis finns där ett avbeställningsskydd som täcker hela beloppet eller en viss summa. Om inte denna försäkring täcker hela beloppet finns ibland en möjlighet att uppgradera detta hos försäkringsbolaget. Vill ni teckna avbeställningsskydd för resterande belopp eller hela resa via Trackers och Gouda reseförsäkringar så går det bra. Premien är 5% av mellanskillnaden alternativt hela resans pris.

Förvaring av flygbiljett
Flygbiljetten är en värdehandling som resenären noggrant måste förvara under hela resan. Eventuella kostnader vid förkommen biljett måste ersättas av resenären.

Tidtabeller
Trackers kan ej ansvara för eventuella tidtabellsändringar i utlandet, då dessa inte alltid meddelas oss. Tag därför för vana att alltid kontrollera med det aktuella flygbolaget och återbekräfta din platsreservation. Trackers ansvarar inte för eventuellt missat flyg beroende på ändrade tidtabeller eller försenat flyg.

Bagage
Om ditt bagage blir skadat eller kommer bort under flygningen, måste du omedelbart vid ankomst till flygplatsen rapportera detta. Att så skett är en förutsättning för att ev. ersättningsanspråk ska kunna behandlas. Flygbolagen har egna regler för utbetalning som ska täcka ev.inköp av nödvändiga artiklar.

Programändringar
Trackers förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i broschyren/hemsidan. Trackers förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan.

Reseförsäkring
Vi rekommenderar varje resenär att se över sin reseförsäkring. Genom Trackers kan du teckna en omfattande försäkring via Gouda, som även erbjuder komplement till din hemförsäkring.

Hemsidor
Vi garanterar ej riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Trackers egen. Det gäller även länkar till andra sidor.

Reklamationsfrist
Krav på prisavdrag eller skadestånd ska framställas till Trackers så snart som möjligt och senast två månader efter hemkomst.

Trackers reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.

TEKNISK ARRANGÖR
Trackers
Kungsholmsgatan 32. 112 27 Stockholm
Telefon: 08-669 22 00
Telefax: 08-590 700 60